معاونت آموزشی- آئین نامه ها
آیین نامه جدید دورهای کارشناسی و کاردانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

آیین نامه آموزشی دورهای کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ورودی های 1391

نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=26.10535.34146.fa
برگشت به اصل مطلب