معاونت آموزشی- معرفی افراد
آموزش کل

حذف تصاویر و رنگ‌ها

افراد

مسئولیت

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

دورنگار

آقای دکتر رضوی

مدیر امور آموزش

2516-2515

77491027

77491028

خانم رحمانی

مسئول دفتر آموزش

2516-2515

77491027

"

خانم ممتاز

معاون امور آموزش

2522

50-77240540

"

خانم روشن فر

مسئول سیستم مکانیزه

4164

"

"

خانم اشرفی

کارشناس سیستم مکانیزه

6227

"

"

خانم شهریاری

کارشناس سیستم مکانیزه

6248

"

"

خانم اسحاقی

کارشناس سیستم مکانیزه

2547

"

"

آقای یزدانی

کارشناس سیستم مکانیزه

2548

"

"

خانم عسگری

ثبت نمرات

2527

"

"

خانم نظری

کارشناس رشته های مکانیک پردیس مرکزی و

کلیه واحدهای اقماری،خودرو و دبیر کمیته منتخب

2525

"

"

خانم فریدونی پور

کارشناس لغو تعهد

"

"

خانم اسدی

کارشناس رشته برق پردیس مرکزی و واحدهای اقماری،

 IT مجازی

2524

"

"

خانم حیدری

 کارشناس رشته های ریاضی، ارشد پیوسته معماری،

متالورژی، راه آهن، معدن واحد اراک،

صنایع و ریاضی واحد بهشهر

6394

"

"

خانم قاسمیان

کارشناس  رشته های معدن واحد اراک، فیزیک،

عمران، م.شیمی، چابهار

2518

"

"

خانم میگون پور

کارشناس رشته های معماری، طراحی صنعتی،

کامپیوتر، مهندسی مواد

6283

"

"

خانم سرتیپی

کارشناس رشته های راه آهن، ریاضی و امور مهمان

2519

"

"

آقای خسروی

رئیس اداره پذیرش و ثبت نام

2530

"

"

خانم شفیع نژاد

گواهی اشتغال به تحصیل و نظام وظیفه

6279

"

"

آقای امیری

امور ثبت نام و فارغ التحصیلان

2528

"

"

آقای قاسمیان

و خانم بابالویی

بایگانی

2542

"

"

خانم سوری

تایپ

2531

"

"

خانم صالح

رئیس اداره فارغ التحصیلان

2532

"

"

خانم امیری

تاییدیه تحصیلی

6251

"

"

خانم هدایتی

 گواهینامه موقت کارشناسی،

کارشناسی ارشد معماری،

دانشنامه و گواهی موقت نیمه حضوری

2533

"

"

خانم بختیاری

  ثبت دفاتر آماری و تایپ

2517

"

"

خانم قاسمی

تأییدیه تحصیلی

2539

"

"

خانم شعبانی

بایگان و ثبت دفاتر

2558

"

"

آقای نوروزی

بایگان

2558

"

"

خانم شکوهفر

دانشنامه کارشناسی و واحد بهشهر

2534

"

"

آقای محمدی

 دانشنامه و گواهینامه موقت کارشناسی ارشد

و دکتری و واحد اراک

2546

"

"

نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=26.11331.21581.fa
برگشت به اصل مطلب